شکیبا باشید...

اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***رضا 188,708 ریال 30 فروردين 1397
***د 282,796 ریال 30 فروردين 1397
***ammad 719,858 ریال 30 فروردين 1397
***ن 942,245 ریال 30 فروردين 1397
***د 1,089,459 ریال 30 فروردين 1397
***laقوام 1,532,477 ریال 30 فروردين 1397

 

تاکنون مبلغ 1,260,739,310 ریال به کاربران پرداخت شده است