شکیبا باشید...

اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***ین 155,019 ریال 29 بهمن 1396
***رضا 253,645 ریال 29 بهمن 1396
***د 291,458 ریال 29 بهمن 1396
***ammad 336,181 ریال 29 بهمن 1396
***ا 412,405 ریال 29 بهمن 1396
***مه 552,826 ریال 29 بهمن 1396

 

تاکنون مبلغ 1,198,054,818 ریال به کاربران پرداخت شده است